hladať:
login:
heslo:


Váš e-mail:

Alternatíva Komunikácia Občania

Alternatíva - Komunikácia - Občania

 

Poslaním občianskeho združenia Alternatíva Komunikácia Občania je napomáhať rozvoju modernej solidárnej spoločnosti a kritického myslenia. Naše aktivity:

 

Vzdelávacie:

AKO sa zameriava na prácu s mladými ľuďmi, predovšetkým študentmi vysokých škôl a doktorandského štúdia. Organizuje vzdelávacie kurzy a tréningy, na ktorých si účastníci osvojujú expertné zručnosti v oblasti aplikácie teoretických poznatkov v praxi, techniky prezentácie v mediálnom priestore (mediálne zručnosti), štruktúry a fungovania verejného diskurzu (vrátane mediálneho priestoru) ako aj presadzovania záujmov (lobing, občiansky aktivizmus).

Druhou oblasťou sú vzdelávacie aktivity v oblasti európskej integrácie – inštitucionálna štruktúra EÚ, politiky a proces ich tvorby, aktéri, integračné trendy. V nej sa združenie zameriava predovšetkým na organizovanie prednášok a seminárov.

 

Publikačné:

Publikačné aktivity občianskeho združenia AKO sa sústreďujú predovšetkým v priestore internetu. AKO vyvinulo a prevádzkuje (v spolupráci s inými partnermi) vzdelávací portál EuropskaUnia.sk. Okrem toho sa stalo vydavateľom kritického online žurnálu Jetotak.sk – LMD, ktorý na svojich stránkach združuje modernú, progresívnu myšlienkovú avantgardu, hlásiacu sa politicky k ľavicovým prúdom.

Portál Jetotak.sk – LMD sa stal v prostredí slovenského internetu hlavným priestorom modernej progresívnej ľavicovej diskusie, a pevnou súčasťou všeobecného verejného diskurzu, v ktorom vytvára protiváhu prúdom, ktoré mainstreamu v súčasnosti dominujú (kultúrny konzervativizmus, ekonomický liberalizmus). Zároveň aktívne rozvíja spoluprácu so zahraničnými printovými a online periodikami podobného zamerania – je slovenským partnerom Le Monde Diplomatique, spolupracuje s českým Denník Referendum, Czech Free Press, rozvíja spoluprácu s partnermi v Maďarsku, Poľsku...

 

Podpora verejnej diskusie:

Občianske združenie AKO organizuje verejné diskusie na spoločensky závažné témy. Ich prostredníctvom umožňuje, aby v diskusii zazneli kritické, alternatívne hlasy. V minulosti organizovalo pravidelné otvorené semináre s Nadáciou Friedricha Eberta, bolo tiež partnerom cezhraničného projektu European Alternatives.

 

Výskumné:

Na vzdelávacích a publikačných aktivitách združenia sú organicky budované jeho výskumné činnosti. AKO ich postupne inštitucionalizujea vytvára think-tank. Ambíciou nie je zameriavať sa na základný výskum, ale aplikačný, z dôrazom na vytváranie vstupov, podkladov, pre tvorbu konkrétnych politík, alebo ich kritické hodnotenie.

 

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.