hladať:
login:
heslo:
Alternatíva Komunikácia Občania > Analýzy > Diskusný zošit A.K.O.

Diskusný zošit A.K.O.

 

 

Diskusné zošity A.K.O. sú elektronickou publikáciou občianskeho združenia Alternatíva Komunikácia Občania.

 

 

 

Názov publikácie: Diskusný zošit A.K.O.

Vydavateľ: Alternatíva Komunikácia Občania (www.alternativa.sk)

Periodicita: občasník

ISSN 1338-5488

Naše analýzy

Diskusný zošit 1: Pomer závislosti v kontexte demografických zmien

20/09/11 Erik Türk


V skratke:
Na pozadí scenárov demografického autor Erik Türk analyzuje dôchodkovú reformu na Slovensku, pričom upozorňuje na nevyužitý potenciál v oblasti zamestnanosti.


Celý článok:

Názov publikácie: Pomer závislosti v kontexte demografických zmien. Mimoriadny význam pracovného trhu na príklade Slovenska

 

Názov publikačnej rady: Diskusný zošit A.K.O.

Autor: Erik Türk

Preklad: Judit Kontseková

Redaktor: Ivan Lesay (kriteko.sk)

Vydavateľ: Alternatíva Komunikácia Občania

Dátum vydania: september 2011

ISSN 1338-5488

 

Verejné a politické debaty o dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkových systémov sa do veľkej miery zakladajú na demografických argumentoch. Budúce zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva sa pritom veľmi často (dez)interpretujú ako zmeny pomeru dôchodcov k zárobkovo činnému obyvateľstvu. Na základe prognóz, v ktorých je očividný nárast miery ekonomickej závislosti starších ľudí, sa simuluje ohrozenie schopnosti financovať (verejný) dôchodkový systém.2 Zároveň sa často vytvára dojem, že demografické prognózy na obdobie štyridsať až päťdesiat rokov vykazujú vysokú mieru spoľahlivosti.

 

Napríklad The Economist z 9. 4. 2011 vo svojej rozsiahlej a viacerými ilustráciami obohatenej Mimoriadnej prílohe o dôchodkoch vykresľuje, do akej miery sa v najbližších desaťročiach bude posúvať „pomer závislosti“. Pri výpočte tohto ukazovateľa sa porovnáva počet osôb vo veku nad 65 rokov s počtom osôb v produktívnom veku. V texte Mimoriadnej prílohy sa to však prezentuje úplne inak: Píše sa, že vizualizácie zobrazujú vzťah medzi dôchodcami a zárobkovo činnými osobami. Skutočnosť, že veľká časť ľudí v produktívnom veku nie je v súčasnosti zamestnaná (v roku 2010 je európsky priemer 36 %), sa ignoruje. Preto neprekvapí, že pri tomto už od počiatku zmätočnom zobrazení s desivým titulkom „70 alebo bankrot! Prečo treba zvýšiť vek odchodu do dôchodku“ sa ako jediná odpoveď na demografické zmeny ponúka zvýšenie hranice dôchodkového veku.

 

Aby sa v budúcnosti dalo lepšie oponovať podobným zavádzajúcim vyhláseniam, AK Viedeň naprogramovala „kalkulačku miery závislosti“. V tomto príspevku by som chcel pomocou tohto nástroja na základe údajov zo Slovenska poukázať, ako dôležité je jasne rozlišovať medzi čisto demografickým a ekonomickým pomerom závislosti. Rovnako chcem upozorniť na zásadný význam trhu práce pre perspektívny vývoj výstižnejšieho z týchto dvoch ukazovateľov – ekonomického pomeru závislosti.

 

 


Dokumenty pripojené k článku

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.