hladať:
login:
heslo:
Alternatíva Komunikácia Občania > Projekty > Alumni kluby na univerzitách

Kluby absolventov

18/04/08


V skratke:
Projekt "Externý pohľad a impulz pre pozitívne zmeny - spolupráca vysokých škôl s absolventmi" pokračuje v tomto období realizáciou dvoch prieskumov zameraných na uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi.


Celý článok:

Prvý z prieskumov, realizovaný v apríli sa orientuje na absolventov. Skúma, či ich vysokoškolské štúdium dostatočne pripravilo na reálne potreby praxe. Druhý prieskum hľadá odpoveď na rovnakú otázku z pohľadu zamestnávateľov.

 

Výsledky oboch prieskumov poslúžia ako nástroj na zintenzívnenie väzieb medzi vysokou školou, absolventom a reálnymi potrebami praxe.

 

Snahe o priblíženie vysokoškolského štúdia potrebám praxe má napomôcť aj tvorba spätnej väzby ku kurikulám vysokoškolských predmetov. Hodnotenia a následné odporúčania budú vypracované k 60 predmetom v troch odboroch vysokoškolského štúdia.

 

K zlepšeniu spolupráce medzi študentom a vysokou školou má prispieť aj inštalácia internetových portálov klubov absolventov na troch mimobratislavských fakultách.

 

Napomôcť zakladaniu klubov absolventov na vysokých školách má aj publikácia "Kluby absolventov v praxi", ktorá bude zverejnená v závere projektu.

 

Viac informácii o projekte nájdete na stránke www.klubyabsolventov.sk

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.