Alternatíva Komunikácia Obèania

admin - 12/09/11


Diskusný zo?it 1: Pomer závislosti v kontexte demografických zmien

V skratke:
Na pozadí scenárov demografického autor Erik Türk analyzuje dôchodkovú reformu na Slovensku, prièom upozoròuje na nevyu?itý potenciál v oblasti zamestnanosti.


Celý Èlánok:

Verejné a politické debaty o dlhodobej finanènej udr?ate¾nosti dôchodkových systémov sa do ve¾kej miery zakladajú na demografických argumentoch. Budúce zmeny vo vekovej ?truktúre obyvate¾stva sa pritom ve¾mi èasto (dez)interpretujú ako zmeny pomeru dôchodcov k zárobkovo èinnému obyvate¾stvu. Na základe prognóz, v ktorých je oèividný nárast miery ekonomickej závislosti star?ích ¾udí, sa simuluje ohrozenie schopnosti financova? (verejný) dôchodkový systém.2 Zároveò sa èasto vytvára dojem, ?e demografické prognózy na obdobie ?tyridsa? a? pä?desiat rokov vykazujú vysokú mieru spo¾ahlivosti.

Napríklad The Economist z 9. 4. 2011 vo svojej rozsiahlej a viacerými ilustráciami obohatenej Mimoriadnej prílohe o dôchodkoch vykres¾uje, do akej miery sa v najbli??ích desa?roèiach bude posúva? ?pomer závislosti?. Pri výpoète tohto ukazovate¾a sa porovnáva poèet osôb vo veku nad 65 rokov s poètom osôb v produktívnom veku. V texte Mimoriadnej prílohy sa to v?ak prezentuje úplne inak: Pí?e sa, ?e vizualizácie zobrazujú vz?ah medzi dôchodcami a zárobkovo èinnými osobami. Skutoènos?, ?e ve¾ká èas? ¾udí v produktívnom veku nie je v súèasnosti zamestnaná (v roku 2010 je európsky priemer 36 %), sa ignoruje. Preto neprekvapí, ?e pri tomto u? od poèiatku zmätoènom zobrazení s desivým titulkom ?70 alebo bankrot! Preèo treba zvý?i? vek odchodu do dôchodku? sa ako jediná odpoveï na demografické zmeny ponúka zvý?enie hranice dôchodkového veku.

Aby sa v budúcnosti dalo lep?ie oponova? podobným zavádzajúcim vyhláseniam, AK Viedeò naprogramovala ?kalkulaèku miery závislosti?. V tomto príspevku by som chcel pomocou tohto nástroja na základe údajov zo Slovenska poukáza?, ako dôle?ité je jasne rozli?ova? medzi èisto demografickým a ekonomickým pomerom závislosti. Rovnako chcem upozorni? na zásadný význam trhu práce pre perspektívny vývoj výsti?nej?ieho z týchto dvoch ukazovate¾ov ? ekonomického pomeru závislosti.

Celú analýzu nájdete na tejto linke .